Coineal V3.0 Beta >>
System Notification
System Notification
System Notification
Browser Update Reminder
COINEALAnnouncement All
Long
0 Short

100,000 ZB Airdrop for Coineal Users

2019-03-31

Dear users:

 

Hello!

 

We are excited to announce that a KYC airdrop event on Coineal starts from 8:00 Mar. 31, 2019 (UTC).

 

/ Event Details / 

1. Please join the telegram group of ZB T.me/zerobank_cash in order to submit account information, otherwise you can't get the airdrop.

2. Time: starting from 8:00 Mar. 31 and ending on 8:00 Apr. 10 (UTC).

3. 10 ZB (ZeroBank Token) for each non Vietnamese user who has newly registered Coineal and completed KYC (Real-name Authentication). Users must have at least one deposit in any currency of any amount to qualify for the airdrop.

4.The total amount of airdrop is 100,000 ZB, while stocks last.

5. After the event ends, the airdrop will be issued to Coineal account within 48 hours.

 

/ Risk Disclaimer /

Crypto assets are innovative investment products with high price fluctuations and high investment risks. Please ensure a thorough understanding of crypto assets before making investment decisions and use extreme caution when doing so.

 

/ Contact Us /

WeChat Group Assistant: Coineal

Telegram Global: https://t.me/Coineal

Telegram Japan: https://t.me/CoinealJapanese

Telegram Korea: https://t.me/CoinealKorean

Telegram Russia: https://t.me/CoinealRussian

Telegram Vietnam: https://t.me/CoinealVietnamese

Twitter: https://twitter.com/CoinealExchange

Facebook: https://facebook.com/CoinealGlobal

Medium: https://medium.com/coineal

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/coinealexchange

 

 

Coineal Global

2019.3.31

 

Kính gửi người dùng:

Xin chào!

 

/Chi tiết sự kiện/

1. Vui lòng tham gia nhóm telegram của ZB T.me/zerobank_cash để gửi thông tin tài khoản để nhận airdrop

2. Thời gian: bắt đầu từ 8:00 ngày 31 tháng 3 và kết thúc vào 8:00 ngày 10 tháng 4 (UTC).

3. 10 ZB (ZeroBank token) cho mỗi người dùng không phải người Việt Nam, đã đăng ký tài khoản lần đầu trên Coineal và hoàn thành KYC (Xác thực tên thật). Người dùng phải có ít nhất một khoản tiền gửi bằng bất kỳ loại tiền nào với bất kỳ số tiền nào để đủ điều kiện tham gia chương trình airdrop.

4. Tổng số lượng airdrop là 100.000 ZB, khi hoàn thành chương trình

5. Sau khi sự kiện kết thúc, airdrop sẽ được chuyển vào tài khoản Coineal trong vòng 48 giờ.

 

/ Khuyến cáo rủi ro /

Tài sản tiền mã hóa là sản phẩm đầu tư sáng tạo với biến động giá và rủi ro đầu tư cao. Vui lòng đảm bảo sự hiểu biết về tài sản tiền điện tử trước khi đưa ra quyết định đầu tư và hết sức thận trọng khi đầu tư. 

 

/ Liên hệ chúng tôi /

WeChat Group Assistant: Coineal

Telegram Global: https://t.me/Coineal

Telegram Japan: https://t.me/CoinealJapanese

Telegram Korea: https://t.me/CoinealKorean

Telegram Russia: https://t.me/CoinealRussian

Telegram Vietnam: https://t.me/CoinealVietnamese

Twitter: https://twitter.com/CoinealExchange

Facebook: https://facebook.com/CoinealGlobal

Medium: https://medium.com/coineal

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/coinealexchange

 

 

Coineal team

2019.3.31

Like

votes

Dislike

0 votes

Long
0 Short